Afwikkeling van een nalatenschap

Wat zijn de gevolgen van overlijden? Het vermogen dat iemand nalaat (de nalatenschap) gaat over op erfgenamen. De wet bepaalt wie erfgenaam is. De overledene (erflater) kan bij testament zijn afgeweken van de wettelijke regels.

Op verzoek van een belanghebbende onderzoekt de notaris wie erfgenamen zijn en legt dit vast in een verklaring van erfrecht. In de verklaring van erfrecht wordt ook aangegeven wie bevoegd is/zijn om over de nalatenschap te beschikken. Heeft erflater bij testament een executeur benoemd of hebben de erfgenamen onderling iemand gemachtigd, dan wordt dit in de verklaring van erfrecht vermeld.

Laat u adviseren voordat u een nalatenschap aanvaardt; een nalatenschap kan ook negatief zijn. Treedt u al direct handelend op, dan kan dat worden gezien als een daad van aanvaarding, met als gevolg dat een tekort op u persoonlijk kan worden verhaald. Voorkom dit en raadpleeg vooraf De Hoop BelastingAdvies. Aan de hand van de administratie van de overledene wordt in kaart gebracht hoe het vermogen (rechten en verplichtingen) per overlijdensdatum is samengesteld. Vaak komen er nog baten binnen en zijn er nog lopende verplichtingen. Dit proces kan behoorlijk tijdrovend zijn. Uiterlijk acht maanden na het overlijden moet er door de erfgenamen aangifte worden gedaan voor de erfbelasting. De Hoop BelastingAdvies kan u daarbij behulpzaam zijn en kan uitstel aanvragen als er meer tijd nodig is.

Het kan belangrijk zijn om in een zeer vroeg stadium (één tot uiterlijk twee maanden na het overlijden) de notaris te raadplegen. Soms moeten er (fiscale) keuzes worden gemaakt voor de afwikkeling van de nalatenschap en zijn de termijnen voor die keuzes kort. Wees op tijd! De Hoop BelastingAdvies kan u adviseren.